dinsdag, 26 november 2019 08:49

Nieuwe guidelines voor de Machinerichtlijn

Geschreven door

Er zijn diverse zaken aangepast en toegevoegd. Voorin de gids kun je een opsomming vinden van alle toevoegingen en aanpassingen.

Zie gedeelte van deze opsomming:
This Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.2, contains a number of clarifications and corrections to the concepts of “safety components” and “partly completed machinery”, and some edits to ensure coherence with the LVD Guide. There are two newly added paragraphs about the machinery control units (§417) and safety components which are considered to be logic units (§418).

De paragrafen 417 en 418 geven nu uitleg wat exact een safety component is. Dit is wel helder.
Helaas geeft de aangepaste tekst nog onvoldoende duidelijkheid over het verschil tussen 'machine' en 'niet-voltooide machine'. Bepaalde veelvoorkomende praktijkgevallen blijven ook met de nieuwe/aangepaste tekstgedeelten nog steeds discussie opleveren.

Download de nieuwe guide via de volgende link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38022

 

woensdag, 31 juli 2019 08:21

Normen voor transporteurs

Geschreven door

In machines en productielijnen zijn vaak diverse vormen van transporteurs te vinden, zoals bandtransporteurs, kettingbanen, rollenbanen, schroeftransporteurs, hangtransportsystemen en traversewagens.

Wat nog wel eens vragen zijn van machinebouwers en system integrators als het gaat om uitgestrekte transportinstallaties (denk aan sorteer- en distributiesystemen):

 • Welke normen zijn beschikbaar?

 • Waar moet ik noodstopdrukkers plaatsen en hoeveel?

 • Binnen hoeveel meter moet een noodstopdrukker bereikbaar zijn?

Er zijn diverse EN-normen, gekoppeld aan de Machinerichtlijn, die hulp bieden bij het ontwerpen van dergelijke transporteurs.

Normnummer

Titel

Toelichting

NEN-EN 617:2001

+A1:2010 en

Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor installaties voor opslag van stortgoed in silo’s, bunkers, voorraadbakken en trechters

Behandelt de diverse veiligheidsaspecten bij het laden en lossen van o.a. silo’s en bunkers.

NEN-EN 618:2002
+A1:2010 en

Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor stortgoedtransporteurs met uitzondering van vast opgestelde bandtransporteurs

Behandelt diverse transporteurs voor stortgoed, zoals schroeftransporteurs en roterende doseersluizen.

NEN-EN 619:2002

+A1:2010 en

Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden

De volgende machines worden in deze norm behandeld: rollenbanen, kettingbanen, transportbanden, hangtransportsystemen, traversewagens etc.

NEN-EN 620:2002

+A1:2010 en

Stuk- en stortgoedtransporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoed

Gaat alleen in detail in op vast opgestelde bandtransporteurs voor bulkgoed.

 

In EN 619 is het volgende te vinden over noodstopsystemen:

Emergency stop devices shall be positioned at all control stations, working positions and directly accessible (without using additional means) parts of the machinery, including manual loading/unloading points, walkways and transfer point.

One or more emergency switches, which shall be installed in such a way that at least one may be reached

-         within 10 m from any directly accessible (without using additional means) point of the equipment; and/or

-         one or more pull-cord operated switches arranged along the side of the installation; or

-         the conveyor power supply disconnecting device if the distance from any accessible point of the equipment to the disconnecting device is 10 m or less.

The minimum height of an emergency stop device from floor level shall be 0,6 m and the maximum height shall be 1,7 m.

In de huidige versie van de EN 619:2002+A1:2010 wordt nog verwezen naar EN 418 als basisnorm voor het ontwerpen van noodstopsystemen. De EN 418 is al geruime tijd terug vervangen door EN-ISO 13850. De huidige versie van deze norm is NEN-EN-ISO 13850:2015 (Veiligheid van machines - Noodstopfunctie – Ontwerpbeginselen).

woensdag, 13 februari 2019 20:34

EMC-richtlijn en machines

Geschreven door

Is de EMC-richtlijn 2014/30/EU ook van toepassing op een machine?

JA, mits de machine een elektrische (elektronische) uitrusting heeft. Maar welke machine heeft dat nu niet. Vrijwel elke machine heeft elektrische uitrusting of de besturing moet bijvoorbeeld volledig pneumatisch zijn.

De volgende vraag is dan:  moet ik nu EMC-testen en metingen uitvoeren?

JA, tenzij wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

1) Alle elektrische apparaten en componenten voldoen aan de EMC-eisen (normen) voor de bedoelde EMC-omgeving (industrieel voor machines).

2) Alle apparaten en componenten zijn geïnstalleerd en bedraad volgens de EMC-voorschriften van de leveranciers.

Zie hieronder de letterlijke tekst in de EN-IEC 60204-1:2018

Immunity and/or emission tests are required on the electrical equipment unless the following conditions are fulfilled:

• the incorporated devices and components comply with the EMC requirements for the intended EMC environment specified in the relevant product standard (or generic standard where no product standard exists), and; 

• the electrical installation and wiring are consistent with the instructions provided by the supplier of the devices and components with regard to mutual influences, (cabling, screening, earthing etc.) or with informative Annex H if such instructions are not available from the supplier. 

 

Gelukkig is de EN 60204-1:2018 heel praktisch.

In de nieuwe versie van de EN 60204-1 (uitgave eind 2018) is ook een nieuwe bijlage opgenomen die geheel gewijd is aan EMC (Bijlage H).

 

 

vrijdag, 08 februari 2019 07:31

EN-IEC 60204-1:2018 update

Geschreven door

Al sinds oktober 2016 was er een nieuwe IEC 60204-1. Het heeft hierna nog lang geduurd, namelijk tot eind 2018, voordat er een EN-versie beschikbaar was.

Heel formeel staat deze versie op dit moment (8-2-2019) nog niet op de lijst met geharmoniseerde normen van de Machinerichtlijn. Maar dit zal binnenkort het geval zijn.

Er wordt ook druk gewerkt aan de correctie van de Nederlandse vertaling. Eind kwartaal 1 van 2019 kunnen we deze hopelijk verwachten.

Hieronder een paar belangrijke aanpassingen:

 • EMC-eisen worden veel meer behandeld, Zo is er ook een compleet nieuwe Bijlage H met gangbare technieken en principes om elektromagnetische verstoringen te voorkomen.
 • Het hoofdstuk 8 over potentiaalvereffening is behoorlijk aangepast. Er is een nieuw principeschema voor het aardingsconcept opgenomen. Het symbool voor functionele aarding (FE) is aangepast en er is ook een nieuw symbool voor beschermende potentiaalvereffening (PB). Nog steeds heb je kennis van NEN 1010 (gebaseerd op HD-IEC 60364) nodig om een goed onderscheid te maken tussen beschermingsleiding (PE), beschermende potentiaalvereffening (PB) en aanvullende potentiaalvereffening. Alleen met de EN 60204-1 kom je er niet uit.
 • Er wordt nu ook aandacht geschonken aan drives met safety aan boord, zoals de Safe Torque Off (STO).
 • Er is nu onderscheid gemaakt tussen aan/uit (power) en start/stop (machineoperatie) voor de symbolen van drukknoppen. Eerst was dit gecombineerd (aan/start en uit/stop) in twee symbolen.
 • Artikelen en (norm)verwijzingen met betrekking tot warmtehuishouding in de schakelkast en kortsluitvastheid (short circuit rating) zijn aangepast of bijgevoegd.
 • etc.

Maar er is verder tekstueel toch heel wat aangepast

Wilt u meer weten en een cursus op uw locatie organiseren, laat het ons weten!

donderdag, 27 september 2018 13:37

Verwarring over IIA-, IIB- of Conformiteitsverklaring

Geschreven door

Vaak hoor je de termen IIA- en IIB-verklaringen. Maar veel weten niet dat de II slaat op Bijlage II van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Ook hoor je regelmatig mensen praten over de Conformiteitsverklaring.

Maar de formele benamingen van de twee verklaringen zijn:
- EG-Verklaring van overeenstemming betreffende machines (zie Machinerichtlijn, Bijlage II, deel 1.A)
- Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines (zie Machinerichtlijn, Bijlage II, deel 1.B)

Als de verklaring in een andere EU-taal moet worden opgesteld, zoek dan de Machinerichtlijn op in deze taal en gebruik de formele benamingen.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING BETREFFENDE MACHINES

EC DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MACHINERY

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR EINE MASCHINE

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ DES MACHINES

 

INBOUWVERKLARING BETREFFENDE NIET VOLTOOIDE MACHINES

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU EINER UNVOLLSTÄNDIGEN MASCHINE

DÉCLARATION D'INCORPORATION DE QUASI-MACHINES


De verklaring moet vertaald worden en tevens opgenomen worden in de gebruiksaanwijzing.
Zie artikelen 1.7.4 en 1.7.4.2, lid c uit Bijlage I van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.


1.7.4. Gebruiksaanwijzing
Bij iedere machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf gesteld.
De bij de machine gevoegde gebruiksaanwijzing moet een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” of een „vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn; in het laatste geval moet bij de vertaling een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn gevoegd.
etc.

1.7.4.2. Inhoud van de gebruiksaanwijzing
Iedere gebruiksaanwijzing moet, in voorkomend geval, ten minste de volgende informatie bevatten:
a) firmanaam en volledig adres van de fabrikant en van diens gemachtigde;
b) typeaanduiding van de machine als aangegeven op de machine zelf, met uitzondering van het serienummer (zie punt 1.7.3);
c) EG-verklaring van overeenstemming, of een document waarin de inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming wordt weergegeven, waarin een opsomming wordt gegeven van de kenmerken van de machine, niet noodzakelijk met inbegrip van het serienummer en een handtekening;

etc.

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag, 20 april 2018 08:58

Safety Event 2018

Geschreven door

Dit jaar geven we een lezing over het opstellen van een goede risicobeoordeling voor machines.

Zin en onzin van een risicobeoordeling van een machine
Henrie Verwey, Verwey Safety Services

Voor techneuten is het vaak lastig om een risicobeoordeling van een machine op te stellen. Ze zijn gewend om zaken tot achter de komma uit te rekenen en vinden het inschatten van risico's meestal vaag en subjectief. U krijgt antwoord op de volgende vragen:

• Wat is het doel van een risicobeoordeling en hoe stel je een goede risicobeoordeling op?
• Welk model voor risico-inschatting kun je het best gebruiken?
• Wat is de relatie van de risicobeoordeling met PL en SIL?
• Hoe ziet de toekomstige normontwikkeling op dit gebied eruit?

Relaties kunnen zich via onderstaande link met korting inschrijven:

https://www.engineersonline.nl/events/safety-event/aanmelden-relatie-spreker.html

 

dinsdag, 24 oktober 2017 20:45

Training 'Machinery safety and CE marking'

Geschreven door

De training "Machineveiligheid en CE-markering" kan ook in het Engels gegeven worden.

 

Content training "Machinery safety and CE-marking":

 • Overview EU directives
 • Structure of Machinery Directive 2006/42/EC (MD)
 • Road map CE-marking (based on flowchart with 12 steps)
 • Risk assessment according standard EN-ISO 12100:2010
 • Risk reduction with the use of standards
 • Construction and dimensioning of guarding based on standard EN-ISO 13857
 • Documentation requirements (technical file, user manual, EC Declaration of conformity)

 

 

 

maandag, 24 juli 2017 07:08

Nieuwe toelichtende gids Machinerichtlijn

Geschreven door

Er is een nieuwe versie uit van de toelichtende gids voor de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Deze versie is nu nog alleen in het Engels te downloaden via de formele website htttp://ec.europa.eu/growth. De voorgaande versie was in alle formele EU talen beschikbaar.

Het zijn geen heel ingrijpende aanpassingen van de tekst. De gids is met name op de volgende punten aangepast en uitgebreid:

 • fouten zijn gecorrigeerd
 • diverse toelichtingen op kabels en kettingen voor hijsdoeleinden zijn aangepast vanwege opmerkingen en discussies in de markt
 • amendementen en besluiten zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld richtlijn 2009/127/EC (machines bij toepassing van pesticide)
 • van diverse begrippen zijn de toelichtingen (wat) aangepast, zoals van "niet voltooide machine", "samenstel van machines" en "veiligheidscomponente.
 • etc.

 

woensdag, 17 mei 2017 21:22

Arbo in Bedrijf 2016, Inspectie SZW

Geschreven door

'Arbo in bedrijf 2016' is gepubliceerd door Inspectie SZW. Hierin staan interessante resultaten van onderzoeken naar naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico's en genomen maatregelen.

Een belangrijke conclusie met betrekking tot machineveiligheid:

Voor 25% van de bedrijven waar werknemers mogelijk werken met machines, geldt dat deze geen of inadequate maatregelen nemen en dat er ook geen maatregelen zijn gepland in een plan van aanpak. Het gaat naar schatting om ongeveer 34.000 bedrijven, waarin naar schatting 134.000 werknemers worden blootgesteld aan het arbeidsrisico machineveiligheid. Machineveiligheid wordt in 2016 significant minder goed beheerst dan tijdens de vorige meting in 2012: nu 25% van de bedrijven die het risico niet adequaat beheersen tegen 18% in 2012.

 

Hieronder een deel van de resultaten:

Arbeidsrisico in de RI&E en genomen maatregelen 
Figuur 3.7.6 geeft schematisch de samenhang weer tussen de aanwezigheid van het arbeidsrisico van werken met machines, de aanwezigheid van een RI&E per 1 oktober 2015, de onderkenning van het arbeidsrisico in de RI&E, het nemen van maatregelen ten aanzien van het arbeidsrisico en de beoorde-ling (door de inspecteur) van de effectiviteit van de maatregelen. 

In kolom 1 van de figuur staat het percentage bedrijven waar het risico voorkomt en in kolom 2 het percentage bedrijven dat beschikt over een RI&E. Het blijkt dat bijna zes op de tien risicobedrijven ten aanzien van machines over een al dan niet getoetste RI&E beschikt. 77% van deze bedrijven heeft het risico van werken met machines in de RI&E onderkend (kolom 3).

In kolom 4 is dit onderverdeeld in verschillende groepen bedrijven, gebaseerd op de onderverdelingen in de eerste drie kolommen. Uit deze kolom blijkt dat bedrijven waar het werken met machines als risico in de RI&E is onderkend en uitgewerkt vaker maatregelen nemen (90%) dan bedrijven waar het werken met machines niet als risico in de RI&E is onderkend en uitgewerkt (70% en 68%). Dit verschil is significant.

 

De resultaten in kolom 3 en 4 laten zien dat circa 7 op de 10 bedrijven met een onvolledige of ontbre-kende RI&E toch maatregelen nemen. Uit het ontbreken van een (volledige) RI&E kan men daarom niet concluderen dat er helemaal geen aandacht is voor de bestrijding van het arbeidsrisico. Wel kan er een verschil zijn in de aard van de getroffen maatregelen. Dat is niet nader onderzocht.

In kolom 5 is de beoordeling van de inspecteur van de effectiviteit van de maatregelen weergegeven. In bedrijven waar het arbeidsrisico aanwezig is, die een RI&E hebben waarin dit risico wordt genoemd en die maatregelen hebben genomen, wordt in 30% van de gevallen de effectiviteit als goed beoor-deeld en voor nog eens 59% als voldoende (samen 89% waar de genomen maatregelen voldoen aan de regelgeving). Bedrijven die het risico in de RI&E hebben opgenomen nemen significant betere  maat-regelen dan de andere risicobedrijven.

Inschatting omvang niet adequate beheersing machineveiligheid
Inmiddels kunnen we stellen dat een groot deel van de risicobedrijven maatregelen neemt en dat de genomen maatregelen vervolgens vaak als voldoende of goed worden beoordeeld. Echter, bij een deel van de bedrijven is het risico van machineveiligheid niet adequaat beheerst, omdat zij geen of niet adequate maatregelen nemen. Een klein deel van deze groep (6%) heeft nog wel maatregelen tegen het risico van machineveiligheid opgenomen in een plan van aanpak; het is aannemelijk dat deze bedrij-ven dus wel één of meer maatregelen gepland hebben. In figuur 3.7.7 is de aanpak van het risico ma-chineveiligheid weergegeven. 

Voor 25% van de bedrijven waar werknemers mogelijk werken met machines, geldt dat deze geen of inadequate maatregelen nemen en dat er ook geen maatregelen zijn gepland in een plan van aanpak. Het gaat naar schatting om ongeveer 34.000 bedrijven, waarin naar schatting 134.000 werknemers worden blootgesteld aan het arbeidsrisico machineveiligheid. Machineveiligheid wordt in 2016 significant minder goed beheerst dan tijdens de vorige meting in 2012: nu 25% van de bedrijven die het risico niet adequaat beheersen tegen 18% in 2012 (afname met 95% betrouwbaarheid groter dan 3%).

donderdag, 23 maart 2017 07:46

handige zoeklijst normen Machinerichtlijn

Geschreven door

NEN heeft een nieuwe uitgave gepubliceerd waarin de geharmoniseerde normen van de Machinerichtlijn handig zijn gerubriceerd, zodat een relevante norm snel kan worden gevonden.
Wij hebben voor NEN het voorwoord en een korte toelichting op normen in deze uitgave mogen schrijven.

De uitgave kan gratis gedownload worden via de website van NEN.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/UIT-782017-nl.htm

Pagina 1 van 2

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving