CE pictogram

Productrichtlijnen en CE

CE heeft te maken met Europese productrichtlijnen.

Deze productrichtlijnen hebben als eerste doel het bevorderen van een vrij verkeer van goederen. Dus het creëren van een open Europese markt. Je bent er namelijk niet met het afschaffen van douaneheffingen. Dan kunnen er nog steeds, door bijvoorbeeld specifieke technische producteisen (normen) per land, grote barrières zijn voor een vrije handelsmarkt.
Technische handelsbelemmeringen worden in Europa middels productrichtlijnen opgelost.

Dus geen specifieke Duitse DIN-norm, of een Nederlandse NEN-norm, of een Engelse BS-norm.....etc.......voor een bepaald product, maar Europese productrichtlijnen, met hieraan gekoppeld Europese normen.
 
 
overzicht richtlijnen
 
 
Hieronder een aantal voorbeelden van Europese productrichtlijnen:
- 2006/42/EG, Machinerichtlijn
- 2009/48/EG, Speelgoedrichtlijn
- 2014/35/EU (2006/95/EG), Laagspanningsrichtlijn
- 2014/34/EU (94/9/EG), Richtlijn voor explosieveilig materieel
- 2014/33/EU (95/16/EG), Richtlijn liften
 
De Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG is in de Nederlandse Warenwet (Besluit Machines) opgenomen. Hiermede is deze Europese richtlijn voor ons als Nederlandse burgers ook wet geworden.

 

Normen

De richtlijn geeft de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (wettelijk kader) en de geharmoniseerde normen werken deze eisen nader uit. Het is niet verplicht om een norm te gebruiken, maar de toepassing van een geharmoniseerde norm geeft wel het zogenaamde 'vermoeden van overeenstemming' met de relevante wettelijk eisen van de richtlijn. Dus het is wel verstandig om geharmoniseerde normen toe te passen.

Ruim 700 normen zijn gekoppeld aan de Machinerichtlijn. Deze normen zijn als volgt ingedeeld:

— type A-normen (fundamentele veiligheidsnormen) die de basisbegrippen, ontwerpbeginselen en algemene aspecten geven die voor alle machines kunnen worden toegepast;
— type B-normen (generieke veiligheidsnormen) die één veiligheidsaspect of één type beveiligingsvoorziening behandelen dat voor een breed scala van machines kan worden gebruikt:

— type B1-normen die specifieke veiligheidsaspecten behandelen (bijvoorbeeld veiligheidsafstanden, oppervlaktemperatuur, geluid;
— type B2-normen over die veiligheidsvoorzieningen behandelen (bijvoorbeeld tweehandenbediening, vergrendelings-inrichtingen, drukgevoelige voorzieningen, afschermingen);

— type C-normen (machine veiligheidsnormen) die gedetailleerde veiligheidseisen voor een bepaalde machine of groep van machines behandelen.


Wat is een richtlijn?

Hieronder een aantal letterlijke teksen van de Europese website http://ec.europa.eu :

Een Europese richtlijn stelt doelstellingen vast die de EU-landen moeten bereiken, maar ze mogen zelf kiezen hoe. Richtlijnen kunnen tot één, meerdere ofalle EU-landen gericht zijn. De beginselen uit de richtlijn hebben voor de burgers pas gevolgen nadat de nationale wetgever zijn wetgeving met omzettingswetgeving heeft aangepast.

Elke richtlijn vermeldt een termijn waarbinnen de omzetting in nationaal recht moet gebeuren. Deze termijn geeft de EU-landen de nodige tijd om de nationale omstandigheden in aanmerking te nemen.

Richtlijnen worden gebruikt om de nationale wetgeving te harmoniseren, met name voor de interne markt (bijvoorbeeld voor het vaststellen van normen voor productveiligheid).

De interne markt voor goederen, nog altijd één van de belangrijkste prioriteiten van de Unie, moet het ondernemingen én consumenten makkelijker maken.

Het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie richt zich vooral op de uitwerking, toepassing en verbetering van de regelgeving en zorgt voor een goede werking van de interne markt door bestaande handelsbelemmeringen op te heffen en nieuwe te vermijden.

Enkele concrete taken:

  • technische handelsbelemmeringen voorkomen door nieuwe wetsvoorstellen van de lidstaten te controleren en bij te dragen aan de uitvoering van de WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen;
  • zorgen dat de lidstaten de handel binnen de EU niet belemmeren zolang er geen geharmoniseerde regels zijn (op basis van de artikelen 34 tot 36 VWEU);
  • specifieke regels vaststellen voor bepaalde producten (traditionele aanpak, nieuwe aanpak, nieuw wetgevingskader enz.) of voor algemene problemen zoals laattijdige betaling door bedrijven en schadevergoedingen voor producten met gebreken;
  • de toepassing van de EU-wetgeving controleren.

Al deze initiatieven maken de interne markt bedrijfs- en consumentvriendelijker met transparante, eenvoudige en consistente regels die juridische zekerheid en duidelijkheid bieden. Dat komt zowel ondernemingen (groot en klein) als consumenten ten goede. Bovendien kunnen op deze manier Europese ondernemingen op de wereldmarkt beter concurreren en nieuwe uitdagingen aangaan.

 

Onze CE-dienstverlening

Advies CE markering

Flowchart CE-markering machine

Cursus CE-markering volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG

Cursus CE-markering voor procesinstallaties


Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. Maak een afspraak of vraag extra informatie aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving