donderdag, 27 september 2018 13:37

Verwarring over IIA-, IIB- of Conformiteitsverklaring

Vaak hoor je de termen IIA- en IIB-verklaringen. Maar veel weten niet dat de II slaat op Bijlage II van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Ook hoor je regelmatig mensen praten over de Conformiteitsverklaring.

Maar de formele benamingen van de twee verklaringen zijn:
- EG-Verklaring van overeenstemming betreffende machines (zie Machinerichtlijn, Bijlage II, deel 1.A)
- Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines (zie Machinerichtlijn, Bijlage II, deel 1.B)

Als de verklaring in een andere EU-taal moet worden opgesteld, zoek dan de Machinerichtlijn op in deze taal en gebruik de formele benamingen.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING BETREFFENDE MACHINES

EC DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MACHINERY

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR EINE MASCHINE

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ DES MACHINES

 

INBOUWVERKLARING BETREFFENDE NIET VOLTOOIDE MACHINES

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU EINER UNVOLLSTÄNDIGEN MASCHINE

DÉCLARATION D'INCORPORATION DE QUASI-MACHINES


De verklaring moet vertaald worden en tevens opgenomen worden in de gebruiksaanwijzing.
Zie artikelen 1.7.4 en 1.7.4.2, lid c uit Bijlage I van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.


1.7.4. Gebruiksaanwijzing
Bij iedere machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf gesteld.
De bij de machine gevoegde gebruiksaanwijzing moet een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” of een „vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn; in het laatste geval moet bij de vertaling een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn gevoegd.
etc.

1.7.4.2. Inhoud van de gebruiksaanwijzing
Iedere gebruiksaanwijzing moet, in voorkomend geval, ten minste de volgende informatie bevatten:
a) firmanaam en volledig adres van de fabrikant en van diens gemachtigde;
b) typeaanduiding van de machine als aangegeven op de machine zelf, met uitzondering van het serienummer (zie punt 1.7.3);
c) EG-verklaring van overeenstemming, of een document waarin de inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming wordt weergegeven, waarin een opsomming wordt gegeven van de kenmerken van de machine, niet noodzakelijk met inbegrip van het serienummer en een handtekening;

etc.

 

 

 

 

 

 

 

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving