CE is geen keur- of een kwaliteitsmerk.

Het is een markering. De fabrikant van een product geeft met een CE-markering aan dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde richtlijn(en).

Per productrichtlijn is de procedure voor CE-markering bepaald. Bij de Machinerichtlijn is dit bijvoorbeeld in artikel 5 (en van daaruit verwezen naar artikel 12 en bijlage IV) vastgelegd. Daar staan de te nemen stappen opgesomd.

Bij de Machinerichtlijn 2006/42/EG is het ook zo dat in de meeste gevallen de fabrikant het CE-markeringsproces geheel zelfstandig en in eigen beheer kan afronden. Alleen bij bepaalde gevaarlijke machines, zoals genoemd in Bijlage IV, dient er een zogenaamde notified body (erkende keurende instantie) inschakeld te worden.

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving