CE heeft te maken met Europese productrichtlijnen.

Deze productrichtlijnen hebben als eerste doel het bevorderen van een vrij verkeer van goederen. Dus het creëren van een open Europese markt.

Je bent er namelijk niet met het afschaffen van douaneheffingen. Dan kunnen er nog steeds, door bijvoorbeeld specifieke technische producteisen (normen) per land, grote barrières zijn voor een vrije handelsmarkt. Technische handelsbelemmeringen worden in Europa middels productrichtlijnen opgelost.
Dus geen specifieke Duitse DIN-norm, of een Nederlandse NEN-norm, of een Engelse BS-norm.....etc.......voor een bepaald product, maar Europese productrichtlijnen, met hieraan gekoppeld Europese normen.

Hieronder een aantal Europese productrichtlijnen:

Machinerichtlijn  2006/42/EG
Speelgoedrichtlijn         2009/48/EG
Laagspanningsrichtlijn  2014/35/EU (2006/95/EG)

Uitrusting voor explosieve atmosferen, ATEX

2014/34/EU (94/9/EG)Hieronder een aantal letterlijke teksen van de Europese website http://ec.europa.eu:

Wat is een richtlijn?

Een Europese richtlijn stelt doelstellingen vast die de EU-landen moeten bereiken, maar ze mogen zelf kiezen hoe. Richtlijnen kunnen tot één, meerdere of alle EU-landen gericht zijn. De beginselen uit de richtlijn hebben voor de burgers pas gevolgen nadat de nationale wetgever zijn wetgeving met omzettingswetgeving heeft aangepast.

Elke richtlijn vermeldt een termijn waarbinnen de omzetting in nationaal recht moet gebeuren. Deze termijn geeft de EU-landen de nodige tijd om de nationale omstandigheden in aanmerking te nemen.

Richtlijnen worden gebruikt om de nationale wetgeving te harmoniseren, met name voor de interne markt (bijvoorbeeld voor het vaststellen van normen voor productveiligheid).

De interne markt voor goederen, nog altijd één van de belangrijkste prioriteiten van de Unie, moet het ondernemingen én consumenten makkelijker maken.

Het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie richt zich vooral op de uitwerking, toepassing en verbetering van de regelgeving en zorgt voor een goede werking van de interne markt door bestaande handelsbelemmeringen op te heffen en nieuwe te vermijden.

Enkele concrete taken:

  • technische handelsbelemmeringen voorkomen door nieuwe wetsvoorstellen van de lidstaten te controleren en bij te dragen aan de uitvoering van de WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen;
  • zorgen dat de lidstaten de handel binnen de EU niet belemmeren zolang er geen geharmoniseerde regels zijn (op basis van de artikelen 34 tot 36 VWEU),
  • specifieke regels vaststellen voor bepaalde producten (traditionele aanpak, nieuwe aanpak, nieuw wetgevingskader enz.) of voor algemene problemen zoals laattijdige betaling door bedrijven en schadevergoedingen voor producten met gebreken;
  • de toepassing van de EU-wetgeving controleren.

Klik op onderstaande pictogrammen voor meer informatie over een bepaald onderwerp

  arboveiligheid pictogram Machineveiligheid pictogram elektrische veiligheid pictogram procesveiligheid pictogram functional safety pictogram  
 

         
             
  CE pictogram cursus veiligheid pictogram risicobeoordeling pictogram inspecties overzicht wetgeving